PLENÁRNÍ SEKCE

Garanti:
prof. RNDr. Radek ZBOŘIL, Ph.D.
Ing. Jiřina SHRBENÁ

SEKCE A - PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI NANOSTRUKTUR

Syntetické postupy a studium vlastností všech typů nanomateriálů (0D-3D) – např. kvantové tečky, nanoprášky, funkcionalizované nanočástice, nanokompozity, uhlíkové nanostruktury, grafen, nanovlákna, tenké filmy, nanovrstvy, koloidní systémy

Garanti:
prof. Ing. Václav BOUDA, CSc.
prof. Ing. Eduard HULICIUS, CSc.
RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph.D.
Ing. Oldřich SCHNEEWEISS, DrSc.

SEKCE B - PRŮMYSLOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE NANOMATERIÁLŮ

Aplikace v katalýze, fotokatalýze; povlaky a nátěry, nanofiltrace, nanoelektronika, nanofotonika, senzory, atd.
aplikace ve stavebnictví, energetice, chemickém, textilním a spotřebním průmyslu; čištění vod a ekologické aplikace

Garanti:
prof. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc.
prof. Ing. Miloslav PEKAŘ, CSc.
Ing. Jiří ZELENKA, CSc.

SEKCE C - BIONANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIÁLY PRO MEDICÍNU

Antibakteriální materiály a prostředky, biosenzory, biokatalyzátory, biochemické aplikace, biogenní nanomateriály.
Cílená doprava léčiv, tkáňové inženýrství, diagnostika, molekulární analýza, protinádorová terapie, nanoimplantáty, značení a separace buněk, aj.

Garanti:
prof. RNDr. Radek ZBOŘIL, Ph.D.
doc. Ing. Anton FOJTÍK, CSc.

SEKCE D - OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TOXICITA NANOMATERIÁLŮ

Vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví lidí, bezpečnostní rizika spojená s výrobou, aplikací a transportem nanomateriálů
řízení rizik, monitoring, toxicita a ekotoxicita nanomateriálů, bezpečný a zodpovědný výzkum, přístup EU a ČR

Garanti:
RNDr. Milada VOMASTKOVÁ, CSc.
Ing. Jan TOPINKA, PhD., DSc.

SEKCE E - STANDARDIZACE, METROLOGIE A CHARAKTERIZACE NANOMATERIÁLŮ

Definice, měřicí a zkušební metody, tvorba norem, nové metody a přístupy k charakterizaci nanomateriálů

Garanti:
Mgr. Petr KLAPETEK, Ph.D.
RNDr. Michael SOLAR, CSc.

POSTEROVÁ SEKCE

Přijímají se postery zaměřené na nanotechnologie a nanomateriály bez omezení